บทความวิชาการ
ภาวะความผิดปกติของโพแทสเซียม (potassium disorders)
ชื่อบทความ ภาวะความผิดปกติของโพแทสเซียม (potassium disorders)
ผู้เขียนบทความ ภก.ภาณุพงศ์ รักษาวงศ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-1-000-001-02-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ก.พ. 2561
วันที่หมดอายุ 31 ม.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดผิดปกติ คือ ภาวะความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับหรือการรับประทานโพแทสเซียมที่น้อยกว่าหรือมากกว่าที่ร่างกายต้องการ การที่โพแทสเซียมเข้าออกเซลล์ที่ผิดปกติไปจากเดิม หรือการขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายได้ลดลง การปล่อยให้ผู้ป่วยมีภาวะดังกล่าวดำเนินต่อไป อาจทำให้ผู้ป่วยมีการทำงานของกล้ามเนื้อต่างๆ ที่ผิดปกติ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับระบบการหายใจ และอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ บุคลากรทางการแพทย์ควรมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ยาเพื่อรักษาทั้งภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำหรือสูง รวมถึงการค้นหาสาเหตุอย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งสำคัญในการลดอัตราตาย การบาดเจ็บ และส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วย
คำสำคัญ
โพแทสเซียม ความผิดปกติของโพแทสเซียม การรักษา