บทความวิชาการ
บุหรี่ไฟฟ้า
ชื่อบทความ บุหรี่ไฟฟ้า
ผู้เขียนบทความ ภก. ธนภูมิ เขียวชอุ่ม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-002-01-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 09 ม.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 08 ม.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทนำ บุหรี่ไฟฟ้าคือผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทหนึ่งที่ใช้พลังงานความร้อนจากไฟฟ้าทำให้สารในผลิตภัณฑ์กลายเป็นไอหรือควันสำหรับสูดดม โดยมีจุดเด่นคือควันที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากการเผาไหม้ ดังนั้น ควันของบุหรี่ไฟฟ้าจึงไม่มีสารพิษที่เกิดจาการเผาไหม้ที่ตรวจพบในบุหรี่แบบมวน บุหรี่ไฟฟ้าจึงมักถูกเรียกว่าเป็น “harm reduction product” อย่างไรก็ตาม ในน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้ามีส่วนประกอบสำคัญคือ propylene glycol หรือ glycerin ที่ใช้เป็นสารก่อควัน สารดังกล่าวสามารถสลายตัวด้วยความร้อนกลายเป็นสารประกอบกลุ่ม aldehyde สารกลุ่มนี้บางตัวจัดให้เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีสารแต่งกลิ่นรส และสารอื่น ๆ ที่เป็นพิษ และตรวจพบในควันของบุหรี่ไฟฟ้า เช่น อนุภาคของโลหะหนัก และ tobacco specific nitrosamine ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการปลดปล่อยสารพิษคือความร้อน อายุการใช้งาน รูปแบบขดลวดสร้างความร้อนที่ใช้ และพฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้า แม้ว่าจำนวนชนิดของสารพิษที่ตรวจพบในบุหรี่ไฟฟ้าจะน้อยกว่าบุหรี่แบบมวน ปัจจุบันยังมีการศึกษาไม่มากเพียงพอจะยืนยันความปลอดภัยในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในระยะยาว และบุหรี่ไฟฟ้ายังคงถูกจัดเป็นสินค้าที่ไม่สามารถนำเข้าประเทศไทยได้ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง สินค้าต้องผ่านนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2559
คำสำคัญ
บุหรี่ไฟฟ้า
วิธีสมัครสมาชิก
มีขั้นตอนนดังนี้ ให่สมัครสมาชิกเว็บไซต์ก่อนที่ หัวข้อ สมัครสมาชิกทั่วไป ตามลิ้ง http://pharmacy.cmu.ac.th/CPE/register.php 2. หลังจากนั้น นำรหัสผ่านที่แจ้งใน mail ที่สมัครไว้มาเข้าสู่ระบบ http://pharmacy.cmu.ac.th/CPE/login.php 3. หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยก็สามารถ 1. Download บทความวิชาการ ได้ 2. ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเก็บ CPE ต้องสมัครเป็นสมาชิกแล้วจ่ายเงินค่าสมัครปีละ 200 บาท 3. โอนเงินเข้าที่ธนาคารที่แจ้งไว้ แลัวนำ Slip มาอัพโหลด ในหัวข้อ การชำระเงิน/แจ้งชำระเงิน 4. รอ เจ้าหน้าที่เช็คหลักฐานการชำระเงิน หากเรียบร้อยก็สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้