บทความวิชาการ
การเกิดอันตรกิริยาต่อยาแผนปัจจุบันของขมิ้นชัน
ชื่อบทความ การเกิดอันตรกิริยาต่อยาแผนปัจจุบันของขมิ้นชัน
ผู้เขียนบทความ พิชานันท์ ลีแก้ว
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-001-01-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 02 ก.พ. 2561
วันที่หมดอายุ 01 ก.พ. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ขมิ้น หรือ ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) เป็นพืชสมุนไพรที่คนไทยรู้จักและมีการนำมาใช้ประโยชน์มาเป็นเวลาช้านาน ทั้งการใช้เป็นยาและอาหาร ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะใช้ร่วมกับยารักษาโรคแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งอาจจะเกิดอันตรกิริยาต่อยาได้ จากการรวบรวมข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาต่อยาแผนปัจจุบันของขมิ้นชันพบว่า สาร curcuminoids จากขมิ้นชันเกิดปฏิกิริยากับยาหลายชนิดทั้งในรูปแบบปฏิกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์และปฏิกิริยาทางเภสัชพลศาสตร์ ดังนั้นเภสัชกรและผู้ที่สนใจการใช้สมุนไพรจึงควรศึกษาข้อมูลดังกล่าว เพื่อนำไปปรับใช้ได้ถูกต้อง และได้ประโยชน์จากการใช้ยาแผนปัจจุบันกับสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
คำสำคัญ
ขมิ้นชัน, Curcuma longa, curcuminoids, ยาแผนปัจจุบัน, herb-drug interaction
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp