บทความวิชาการ
การประเมินอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยในร้านยา
ชื่อบทความ การประเมินอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยในร้านยา
ผู้เขียนบทความ เภสัชกรกิติยศ ยศสมบัติ, เภสัชกรหญิงอตินุช ตันศิริ และเภสัชกรธัชพล ชลวัฒนสกุล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-1-000-001-01-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ม.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 31 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
อาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้อาเจียน ไม่สบายท้อง ปวดในช่องท้อง อาการผิดปกติของระบบขับถ่าย เป็นอาการผิดปกติที่พบบ่อยในร้านยา แม้ว่าอาการเหล่านี้จะสังเกตได้ง่ายโดยตัวผู้ป่วยเอง แต่การประเมินอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารเพื่อหาสาเหตุของที่แท้จริงกลับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเนื่องจากอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารแต่ละอาการอาจพบในโรคได้มากกว่าหนึ่งโรค การประเมินสาเหตุของอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารในผู้ป่วยที่มารับบริการในร้านยาจึงต้องอาศัยทักษะที่ดีในการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการประเมินร่างกายเบื้องต้นอย่างเป็นระบบ ร่วมกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกายวิภาค สรีรวิทยา และพยาธิวิทยาของโรคทางเดินอาหารที่พบบ่อย เพื่อช่วยให้การแนะนำการรักษาหรือพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปยังสถานพยาบาลอื่นเป็นไปอย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
คลื่นไส้อาเจียน, ไม่สบายท้อง, ปวดท้อง, ท้องเสีย, ท้องผูก