บทความวิชาการ
การวิจัยทางคลินิก
ชื่อบทความ การวิจัยทางคลินิก
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-004-12-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 30 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
คำถามทางคลินิกจะตอบได้ด้วยการสร้างคำตอบที่เฉพาะเจาะจง จากวิธีการที่ถูกต้อง มีจริยธรรม ทำซ้ำได้ และ นำไปใช้ได้จริง คำถามงานวิจัย และ วัตถุประสงค์การวิจัย เป็นตัวกำหนดรูปแบบการวิจัยทางคลินิก ซึ่งมีหลายรูปแบบ มีลักษณะโดยทั่วไป และ จุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่ละรูปแบบการวิจัยจะมีค่าแสดงผลลัพธ์ของการวิจัยที่แตกต่างกันออกไป โดยผู้อ่านจะต้องทราบว่าค่าแสดงผลลัพธ์ดังกล่าวถูกคำนวณได้มาอย่างไร และ แปลผลอย่างไร นอกจากนี้การนำผลการวิจัยไปใช้จริงจะต้องพิจารณาข้อจำกัดการนำไปใช้จริงในทางปฏิบัติ เช่น ข้อมูลเฉพาะของผู้ป่วย วิถีการดำเนินชีวิต ข้อมูลการเบิกจ่ายตามระบบประกันสุขภาพ ร่วมด้วยเสมอ
คำสำคัญ
การวิจัยทางคลินิก