บทความวิชาการ
Comparison and evaluation of the current type 2 diabetes guidelines
ชื่อบทความ Comparison and evaluation of the current type 2 diabetes guidelines
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.ชัยณรงค์ ศรีละคร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-1-000-004-12-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 29 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 28 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) เป็นภาวะที่มีความบกพร่องของฮอร์โมนอินซูลินที่สร้างขึ้นจากตับอ่อน ส่งผลให้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน จึงทำให้เกิดภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังทางหลอดเลือดขนาดเล็ก และหลอดเลือดขนาดใหญ่บทความนี้จึงได้บรรยายถึง อาการของผู้ป่วยเบาหวาน ประเภทผู้ป่วยเบาหวาน การคัดกรอง การวินิจฉัย เป้าหมายในการรักษา แนวทางการรักษา ทั้ง 3 แนวทางการรักษา รวมถึงคุณสมบัติของยาในการลดระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อให้เภสัชกรเข้าใจและให้การบริบาลทางเภสัชกรรมที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักฐานทางวิชาการในปัจจุบัน
คำสำคัญ
โรคเบาหวาน, Type 2 diabetes, Guidelines, American Diabetes Association (ADA) 2018