บทความวิชาการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอนติบอดีเพื่อการรักษา General Information of Therapeutic Antibodies
ชื่อบทความ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอนติบอดีเพื่อการรักษา General Information of Therapeutic Antibodies
ผู้เขียนบทความ ภก.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-1-000-005-12-2560
ผู้ผลิตบทความ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 27 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 26 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
แอนติบอดีเป็นกลุ่มยาชีววัตถุที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในแต่ละปีมีแอนติบอดีหลายชนิดได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาของหลาย ๆ ประเทศ เพื่อใช้รักษาและวินิจฉัยโรค แอนติบอดีมีประสิทธิภาพ และความจำเพาะของการรักษาโรคสูง โดยเฉพาะโรคที่สำคัญ เช่น โรคมะเร็ง และโรคระบบภูมิคุ้มกัน แอนติบอดีเพื่อการรักษามีโครงสร้างเป็นอิมมูโนโกลบูลิน จี (Immunoglobulin G) โดยแบ่งออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ คือ mouse antibody, chimeric antibody, humanized antibody และ human antibody นอกจากนั้นแล้วแอนติบอดียังถูกดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมต่อการรักษา ดังนั้นเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจรูปแบบต่าง ๆ ของแอนติบอดีเพื่อการรักษาโรค และคุณสมบัติที่แตกต่างกันของแต่ละรูปแบบแอนติบอดีมีผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้แอนติบอดีเพื่อการรักษาโรค
คำสำคัญ
แอนติบอดี, อิมมูโนโกลบูลิน จี, mouse antibody, chimeric antibody, humanized antibody และ human anti