บทความวิชาการ
Critical Appraisal of Economic Evaluation
ชื่อบทความ Critical Appraisal of Economic Evaluation
ผู้เขียนบทความ นสภ.นราช ประถมรัตน์, ดร. ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-003-12-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 28 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 27 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ มีมากขึ้น ทำให้มีเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น ยา เครื่องมือทางการแพทย์ การบริการในสถานพยาบาล หรือเทคนิคการรักษาพิเศษต่าง ๆ ซึ่งเทคโนโลยีแต่ละชนิดก็มีข้อดี ข้อเสีย ประสิทธิภาพ และต้นทุนที่ต่างกัน แต่เนื่องด้วยทรัพยากรและงบประมาณด้านสุขภาพที่มีอย่างจำกัด การบริหารทรัพยากรจึงมีความสำคัญเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการรักษาหรือดูแลผู้ป่วยจึงมีความจำเป็นสำหรับการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรในระบบสุขภาพ การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ (economic evaluation) ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในสำหรับช่วยในการตัดสินใจเชิงนโยบายในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งในระดับประเทศและระดับองค์กร แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาแบบการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ และสามารถอ่านและประเมินความน่าเชื่อถือของการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ได้ บทความวิชาการนี้นำเสนอความรู้เบื้องต้นของการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ และแนวทางการประเมินการศึกษาแบบการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถประเมินความเหมาะสมของการศึกษาแบบดังกล่าวได้ บทความวิชาการนี้ได้แนะนำแนวทางในการประเมินการศึกษาแบบการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ไว้เป็น 3 ส่วนได้แก่ 1. ความถูกต้องของผลการศึกษา (Are the results valid?) 2. ผลการศึกษาเป็นอย่างไร (What are the results?) และ 3. สามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ อย่างไร (How are the results applied locally?) นอกจากนี้ยังมีการแนะนำในรายละเอียดของการประเมินในแต่ละส่วนพร้อมยกตัวอย่างการประเมินไว้ด้วย บทความนี้จะมีประโยชน์อย่างมากต่อ แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงนโยบายและจำเป็นต้องอ่านการศึกษาแบบการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์
คำสำคัญ
Critical Appraisal of Economic Evaluation