บทความวิชาการ
Transfusion ​with ​Crossmatch ​– ​Incompatible ​Blood
ชื่อบทความ Transfusion ​with ​Crossmatch ​– ​Incompatible ​Blood
ผู้เขียนบทความ รศ.พญ.ศศิธร เพชรจันทร
สถาบันหลัก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5001-1-000-004-12-2560
ผู้ผลิตบทความ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 28 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 27 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การตัดสินใจให้ crossmatch-incompatible blood แก่ผู้ป่วยนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ฝ่ายธนาคารเลือดต้องตรวจสอบให้แน่ใจจริงๆ ว่าไม่สามารถหาเลือด compatible blood ให้ผู้ป่วยจริงและให้ความมั่นใจแก่แพทย์ถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ป่วย ซึ่งแพทย์จะต้องพิจารณาผลการตรวจและการสรุปผลของธนาคารเลือดเพื่อนำไปประกอบการพิจารณายอมให้เลือดแก่ผู้ป่วยหรือเลือกแนวทางอื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยโดยที่มีอันตรายน้อยที่สุด
คำสำคัญ