บทความวิชาการ
มาตรฐานความปลอดภัยในการเตรียมยาเคมีบำบัดในระดับสากล
ชื่อบทความ มาตรฐานความปลอดภัยในการเตรียมยาเคมีบำบัดในระดับสากล
ผู้เขียนบทความ ภก.ธวัชชัย แซ่ลิ่ม
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-1-000-006-12-2560
ผู้ผลิตบทความ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 29 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 28 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในปีค.ศ. 1970 เป็นครั้งแรกที่เริ่มมีการตื่นตัวเกี่ยวกับโอกาสของการสัมผัสยาต้านมะเร็งในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านมะเร็ง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงจัดทำมาตรฐานในการบริหารจัดการกับ Hazardous Drugs (HDs) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและเพื่อลดการปนเปื้อนของ HDs ในสิ่งแวดล้อม สำหรับประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2540 โรงพยาบาลต่างๆ เริ่มมีการพัฒนาคุณภาพตามกระบวนการ Hospital accreditation (HA) ซึ่งตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลได้กำหนดให้การผสมยาเคมีบำบัดเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเภสัชกร ดังนั้นเภสัชกรที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบในการผสมยาเคมีบำบัดจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า ผู้ป่วยจะได้รับยาเคมีบำบัดที่เตรียมขึ้นเฉพาะคราวนั้นมีความปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อนจากเชื้อจุลชีพหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ และไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนของยาเคมีบำบัดสู่สิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ
มาตรฐานความปลอดภัย, การเตรียมยาเคมีบำบัด, Hazardous Drugs