บทความวิชาการ
การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infections)
ชื่อบทความ การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infections)
ผู้เขียนบทความ เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-1-000-005-12-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 27 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 26 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infections; UTI) หมายถึง ภาวะที่มีอาการแสดงของการอักเสบ (inflammation) ของทางเดินปัสสาวะ ร่วมกับการตรวจพบว่ามีแบคทีเรียในปัสสาวะอย่างมีนัยสำคัญ (significant bacteriuria) ซึ่งตรวจพบแบคทีเรียมากกว่า หรือเท่ากับ 10 ต่อมิลลิลิตรของปัสสาวะ เนื่องจากโดยปกติจะสามารถตรวจพบแบคทีเรียจำนวนเล็กน้อยได้ในทางเดินปัสสาวะบริเวณ anterior urethra และจะสามารถขับออกมาปะปนได้ในตัวอย่างปัสสาวะที่ส่งตรวจวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอาจพบว่ามีแบคทีเรียในทางเดินปัสสาวะในปริมาณมาก โดยที่คนไข้ไม่มีอาการเลยก็ได้ (asymptomatic bacteriuria) ประเภทของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะอาจแบ่งได้หลายลักษณะตามตำแหน่งของการติดเชื้อ ภาวะแทรกซ้อน ตามกลุ่มอาการทางคลินิก เช่น การอักเสบของท่อทางเดินปัสสาวะ (urethritis), กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (cystitis), ต่อมลูกหมากอักเสบ (prostatitis), และกรวยไตอักเสบ (pyelonephritis)
คำสำคัญ
การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ, Urinary Tract Infections, UTI