บทความวิชาการ
แบบสอบถามคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ EQ-5D-5L
ชื่อบทความ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ EQ-5D-5L
ผู้เขียนบทความ จันทนา พัฒนเภสัช
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-005-12-2560
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 28 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 27 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
แบบสอบถามคุณภาพชีวิตที่ใช้กันในปัจจุบันมีหลายชนิด ซึ่งมีความแตกต่างกันในหลายด้าน เช่น แนวคิดในการออกแบบ วัตถุประสงค์การใช้งาน (จำเพาะสำหรับโรคใดโรคหนึ่ง หรือใช้ได้กับทุกสภาวะสุขภาพ) จำนวนข้อคำถาม ฯลฯ การเลือกใช้จึงควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น การติดตามอาการผู้ป่วยในโรงพยาบาล ทำวิจัยทางคลินิก การวางแผนด้านนโยบาย ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ฯลฯ บทความนี้นำเสนอแบบสอบถามคุณภาพชีวิต EQ-5D-5L ซึ่งเป็นแบบสอบถามคุณภาพชีวิตแบบทั่วไป ไม่จำเพาะสำหรับโรคใดโรคหนึ่ง แบบสอบถามนี้มีฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย และสามารถใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ (EuroQol group)
คำสำคัญ
EQ-5D, แบบสอบถามคุณภาพชีวิต