บทความวิชาการ
GLP the standard
ชื่อบทความ GLP the standard
ผู้เขียนบทความ Maneerattanamala Morin, Paveena Charoensit, Wathunya Hawhan
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-004-12-2560
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 28 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 27 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Non-clinical research is the one of the Processes of health product development. Typically, this process has to test products in the qualified laboratory on many standards that required from each country. Good Laboratory Practice is a quality system which intends to ensure, through careful and accurate documentation, covering all aspects of a study and environments, the quality, integrity and reliability of safety data.
คำสำคัญ
good laboratory practice, test facilities, OECD GLP