บทความวิชาการ
Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms
ชื่อบทความ Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms
ผู้เขียนบทความ สุธินี แต้โสตถิกุล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-1-000-004-12-2560
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 30 พ.ย. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) จัดเป็นหนึ่งในกลุ่มอาการแพ้ยาชนิดรุนแรงที่มีอาการแสดงไม่จำเพาะ ลักษณะผื่นที่ปรากฏมีความหลากหลายร่วมกับตรวจพบความผิดปกติของระบบอวัยวะภายใน และมีการดำเนินโรคต่อเนื่องแม้จะหยุดยาแล้วก็ตาม ซึ่งสามารถนำไปสู่การทำงานของระบบอวัยวะภายในบกพร่องเรื้อรัง และอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ ในปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือหรือผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สามารถวินิจฉัยกลุ่มอาการแพ้ยาชนิดนี้ได้อย่างชัดเจน ความตระหนักถึงกลุ่มอาการแพ้ยาชนิดนี้จัดเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นกระบวนการวินิจฉัย DRESS ตั้งแต่กระบวนการทบทวนประวัติการใช้ยา และลำดับความเจ็บป่วยหรือความผิดปกติอย่างละเอียด โดยมีเป้าหมาย คือ เพื่อระบุยาสาเหตุที่ก่อการแพ้ให้ได้ถูกต้องที่สุด หลักการรักษาภาวะ DRESS คือ การหยุดยาที่เป็นสาเหตุร่วมกับการรักษาแบบประคับประคอง และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน ซึ่งคล้ายคลึงกับหลักการรักษากลุ่มอาการแพ้ยาชนิดรุนแรงอื่น ในส่วนของยากลุ่ม systemic corticosteroids ถือว่ามีบทบาทสำคัญในรายที่มีความผิดปกติของระบบอวัยวะภายใน ซึ่งการหยุดยากะทันหันหรือลดขนาดยาเร็วเกินไปหลังได้รับการรักษา อาจก่อให้เกิดการกำเริบของ DRESS ได้ ดังนั้น ผู้ที่เกิดการแพ้ยาชนิด DRESS จึงต้องได้รับการรักษาและการติดตามการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจนกว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะเหลือน้อยที่สุด
คำสำคัญ
drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms, DRESS, mechanism, treatment