บทความวิชาการ
Statin-associated Myopathy: Mechanism and Management
ชื่อบทความ Statin-associated Myopathy: Mechanism and Management
ผู้เขียนบทความ ชนัฏธิดา เมืองคำ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-1-000-002-08-2560
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ส.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 31 ก.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การใช้ยากลุ่ม statins หรือ HMG-CoA reductase inhibitors มีความสัมพันธ์กับการเกิดผลข้างเคียงที่สำคัญ คือ statins-associated muscle symptoms (SAMs) ซึ่งเป็นความผิดปกติของกล้ามเนื้อ โดยมีอาการ เช่น มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมกับมีระดับ creatinine kinase (CK) ในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากหยุดใช้ยา จากการค้นคว้าเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับกลไกในการเกิด SAMs พบสมมติฐานที่เป็นไปได้ว่า SAMs อาจเกิดจากการที่ยา statins เพิ่มขึ้นในกระแสเลือด (toxic mediated) ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ได้แก่ การเกิดความแปรผันทางพันธุกรรมของ SLCO1B1, CYP450, ABC transporters หรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่นที่ทำให้เซลล์กล้ามเนื้อลายเกิด apoptosis ได้แก่ การลดลงของปริมาณ cholesterol บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ของกล้ามเนื้อลาย การลดลงของ farnesyl pyrophosphate และ geranylgeranyl pyrophosphate, การสูญเสียการทำงานของ mitochondria จากการการลดลงของ CoQ10 และการรบกวนการส่งสัญญาณของ calcium หรืออาจเกิดจากกลไกการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย (immune mediated) โดยการสร้าง autoantibody ต่อ HMG-CoA reductase ซึ่งพบได้น้อยกว่า แต่มักทำให้เกิดผลเสียต่อกล้ามเนื้อที่รุนแรง ถึงแม้จะหยุดยาไปแล้วก็ตาม
คำสำคัญ
วารสาร ,บทความวารสาร ,e-journal cpe ,cpe online ,บทความการศึกษาต่อเนื่อง, บทความออนไลน์, statins-ass