บทความวิชาการ
การใช้สารมาตรฐานด้านยาในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์
ชื่อบทความ การใช้สารมาตรฐานด้านยาในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์
ผู้เขียนบทความ อมร สหเมธาพัฒน์, ปัณรส แช่มชมดาว
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-002-12-2560
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 25 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 24 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สารมาตรฐานด้านยา (Pharmaceutical Reference Standard) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ วิธีวิเคราะห์ต่างๆ ทั้งวิธีทางเคมีฟิสิกส์และชีววิทยาที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพยาส่วนใหญ่ต้องใช้สารมาตรฐานเป็นตัวเปรียบเทียบ ดังนั้นสารมาตรฐานจึงมีผลโดยตรงต่อผลการวิเคราะห์ การใช้สารมาตรฐานอย่างถูกวิธีจะทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ก่อนใช้สารมาตรฐานต้องศึกษาข้อมูลของสารมาตรฐานที่ต้องการใช้โดยละเอียด เพื่อให้สามารถเลือกใช้สารมาตรฐานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คำสำคัญ
สารมาตรฐานด้านยา, Pharmaceutical reference standard