บทความวิชาการ
อันตรกริยาของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับยาแผนปัจจุบัน
ชื่อบทความ อันตรกริยาของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับยาแผนปัจจุบัน
ผู้เขียนบทความ ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-1-000-002-12-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 22 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 21 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้บริโภค สำหรับการดูแลและบำรุงร่างกายทั้งเพื่อตนเองและคนรอบข้าง โดยมีความเชื่อว่าสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตมาจากธรรมชาติมีประสิทธิภาพที่ดีและมีความปลอดภัยมากกว่ายาแผนปัจจุบัน จึงเป็นที่มาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาบริโภคมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เมื่อความนิยมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพิ่มมากขึ้นจึงมีโอกาสมากขึ้นที่ผู้บริโภคจะใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคู่กับยาแผนปัจจุบันโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ ส่งผลให้เพิ่มโอกาสที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เลือกใช้ โดยเฉพาะการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากอันตรกริยาของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อยาแผนปัจจุบันที่ผู้ป่วยได้รับ ซึ่งความรุนแรงของอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นอาจมีเพียงเล็กน้อยหรือรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นการศึกษาองค์ความรู้เรื่องอันตรกริยาของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กับยาแผนปัจจุบัน สำหรับเภสัชกรโดยเฉพาะเภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรชุมชนที่ปฎิบัติหน้าที่ในร้านขายยาซึ่งเป็นสถานที่ที่ประชาชนนิยมมาเลือกซื้อและขอคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จึงมีความจำเป็นและจะต้องมีการทบทวนและหาองค์ความรู้ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ทันกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลากหลายชนิดในท้องตลาดเพิ่มมากขึ้น บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลของอันตรกริยาของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กับยาแผนปัจจุบัน โดยเฉพาะข้อมูลของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ให้กับเภสัชกรใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้คำแนะนำ และสร้างความตระหนักถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นและช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้ยา เพื่อส่งเสริมการใช้ยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างสมเหตุผล ถูกต้อง และปลอดภัย
คำสำคัญ
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาแผนปัจจุบัน
วิธีสมัครสมาชิก
ขณะนี้ทางหน่วยงานเปิดให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดและเริ่มทำแบบทดสอบได้โดยไม่จำกัดสิทธิ์แก่สมาชิก และในปีใหม่นี้ เตรียมพบกับ web site ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรูปแบบใหม่ได้ที่ http://cpe.pharmacy.psu.ac.th/ เพียงแค่สมัครสมาชิกกับทางเรา ท่านสามารถอ่านและทำแบบทดสอบบทความทางวิชาการ ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสารงานประชุมของทางหน่วยงานได้เลย (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น) เปิดรับสมาชิกใหม่ในเร็วๆ นี้ โปรดติดตามข่าวสารได้จากทางหน้า web site ดังกล่าวนะคะ