บทความวิชาการ
การดูดซึมเข้าสู่ผิวหนัง
ชื่อบทความ การดูดซึมเข้าสู่ผิวหนัง
ผู้เขียนบทความ ดร. อังคนา วิชิต
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-1-000-005-12-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 19 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 18 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ผิวหนังชั้น stratum corneum ถือเป็นชั้นสำคัญต่อการดูดซึมตัวยาหรือสารสำคัญในตำรับเข้าสู่ผิวหนังชั้นในของร่างกาย เนื่องจากการเรียงตัวของเซลล์ corneocyte สลับกับ lipid matrix ที่มีการเรียงตัวของ lipid lamellae สลับกับชั้นน้ำ นอกจากคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของตัวยาที่มีผลต่อการแพร่ผ่านและดูดซึมตัวยาเข้าสู่ผิวหนังชั้นในแล้ว ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูดซึมเข้าสู่ผิวหนัง อาทิเช่น ชนิดและปริมาณสารที่เป็นส่วนประกอบในตำรับ ดังนั้น การเข้าใจถึงกลไกการทำงานของสารชนิดต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยมใช้ในตำรับยารูปแบบยาใช้ภายนอกจึงมีความสำคัญต่อการตั้งตำรับยาทาภายนอกได้อย่างเหมาะสมเพื่อมุ่งหวังให้เกิดผลคือฤทธิ์ในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
stratum corneum, การดูดซึมสู่ผิวหนัง, การเพิ่มความสามารถในการซึมผ่านผิวหนัง