บทความวิชาการ
ความแตกต่างระหว่างโรคเริม งูสวัด อีสุกอีใสและ วัคซีนป้องกันสำหรับโรคงูสวัดและอีสุกอีใส
ชื่อบทความ ความแตกต่างระหว่างโรคเริม งูสวัด อีสุกอีใสและ วัคซีนป้องกันสำหรับโรคงูสวัดและอีสุกอีใส
ผู้เขียนบทความ ภญ.อรพรรณ สุวรรณประดิษฐ์
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-010-12-2560
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 18 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 17 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เมื่อกล่าวถึงกลุ่มอาการของโรคที่มีลักษณะเป็นตุ่มน้ำใส มีอาการปวดแสบ ปวดร้อน เจ็บ คัน บริเวณที่เป็นนั้น มักจะทำให้เรานึกถึง โรคเริม งูสวัด หรืออีสุกอีใส ซึ่งทั้ง 3 โรคนี้มีความคล้ายคลึงกันทั้งลักษณะของรอยโรคและอาการ แต่ถ้าเราทราบถึงรายละเอียดของแต่ละโรคอย่างชัดเจนก็จะสามารถทำให้เราคัดกรองได้เบื้องต้นว่ารอยโรคและอาการที่เราพบนั้นเป็นอาการแสดงของโรคใด ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างถูกต้องทันท่วงที โดยโรคทั้ง 3 ชนิดดังกล่าวนั้นเกิดจากไวรัสในกลุ่ม HerpesFamily (Human herpesvirus-HHV) ซึ่งไวรัสในกลุ่มนี้แบ่งย่อยออกได้เป็น 8 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็จะก่อให้เกิดโรคแตกต่างกัน
คำสำคัญ
เริม, งูสวัด, อีสุกอีใส