บทความวิชาการ
Patient Safety Goals ในมุมมองเภสัชกร
ชื่อบทความ Patient Safety Goals ในมุมมองเภสัชกร
ผู้เขียนบทความ ภญ.วณีนุช วราชุน
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-009-12-2560
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 18 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 17 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เมื่อปี 2549 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ได้กำหนด “เป้าหมายความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย” หรือ “Patient Safety Goals” ขึ้น เพื่อชักชวนให้โรงพยาบาลต่างๆกำหนด เป้าหมายความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยที่สำคัญ และมีความเป็นไปได้ เพื่อลดความรุนแรงของความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น “Patient Safety Goals” จัดเป็นหัวข้อที่ทุกโรงพยาบาลให้ความตระหนัก นำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาศึกษา เพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบ และมีการปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงพยาบาล “Patient Safety Goals” จึงเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนัก นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพจำเป็นต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะวิชาชีพ “เภสัชกร” ที่มีความเกี่ยวข้องกับยา ด้วยคุณสมบัติของยาแต่ละตัว มีทั้งคุณประโยชน์และผลข้างเคียงในเวลาเดียวกัน การพิจารณาสั่งใช้ยาในแต่ละครั้ง จึงจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวัง ป้องกันไม่ให้เกิดผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา เพื่อสร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยในการเข้ารับบริการสุขภาพในโรงพยาบาล
คำสำคัญ
Patient Safety Goals,ความปลอดภัย,การดูแลผู้ป่วย