บทความวิชาการ
การดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ชื่อบทความ การดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ผู้เขียนบทความ อ.ภญ.ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-1-000-003-12-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 15 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 14 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (thalassemias) เป็นกลุ่มโรคทางโลหิตวิทยาที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความผิดปกติในการสังเคราะห์ฮีโมโกลบิน เม็ดเลือดแดงจึงมีลักษณะที่ผิดปกติและถูกทำลายได้ง่าย ผู้ป่วยจะมีอาการซีด ผอม การเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ อาจเกิดภาวะดีซ่าน นิ่วในถุงน้ำดีตับและม้ามโต รูปร่างของกระดูกเปลี่ยนแปลงไป และเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆอันเกิดจากภาวะเหล็กเกินตามมาได้ ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมีหลายระดับความรุนแรง ซึ่งมีแนวทางการรักษาและจัดการที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องการให้เลือด การให้ยาขับธาตุเหล็กซึ่งมีขนาดและวิธีการบริหาร ตลอดจนการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่แตกต่างกันไปตามชนิดของยาขับธาตุเหล็กที่ได้รับ การให้ folic acid บำรุงเลือด ตลอดจนการพิจารณาตัดม้าม และปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในผู้ป่วยรายที่เหมาะสม รวมไปถึงการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป การดูแลทางโภชนาการ และการได้รับวัคซีนที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
คำสำคัญ
Thalassemia, genetic classification, โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย