บทความวิชาการ
การติดตามความปลอดภัยของยา (Pharmacovigilance)
ชื่อบทความ การติดตามความปลอดภัยของยา (Pharmacovigilance)
ผู้เขียนบทความ ภญ. สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-1-000-003-12-2560
ผู้ผลิตบทความ กองบริหารการสาธารณสุข
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 15 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 14 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การรักษาด้วยยาเป็นการรักษาหนึ่งที่มีประสิทธิสูงต่อผู้ป่วย ขณะเดียวกันก็อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายได้ หากมีการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง หรือผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา ก่อนที่ยาจะวางจำหน่ายในท้องตลาดข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาที่มีอยู่ถูกจำกัดเฉพาะที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองทางคลินิกเนื่องจากเป็นการทดลองในผู้ป่วยจำนวนค่อนข้างน้อยและภายในระยะเวลาหนึ่งก่อนการขึ้นทะเบียนยานั้นๆ การติดตามความปลอดภัยของยา (Pharmacovigilance; PV or PhV) จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มความปลอดภัยจากการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ
pharmacovigilance, adverse event, drug safety