บทความวิชาการ
กระบวนการบำบัดโรคเสพยาสูบในร้านยา
ชื่อบทความ กระบวนการบำบัดโรคเสพยาสูบในร้านยา
ผู้เขียนบทความ อ.ภญ.พัชญา คชศิริพงศ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-1-000-002-12-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 14 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 13 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บุหรี่จัดเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งตามนิยามขององค์การอนามัยโลก ปัญหาของการติดบุหรี่ไม่ใช่เพียงทำลายสุขภาพทางเดินหายใจเท่านั้นแต่ยังกระทบถึงการทำงานของระบบต่างๆทั้งร่างกายและจิตใจ สำนักงานแพทย์ใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริกา และองค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การเสพผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดเป็นโรคเรื้อรังอย่างหนึ่งโดยให้ชื่อโรคว่า “Tobacco Dependence” สำหรับประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนชื่อโรคจากเดิมที่ใช้ชื่อว่า “โรคติดบุหรี่” เป็น “โรคเสพยาสูบ” เพื่อให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท บุคลากรสาธารณสุขจึงต้องให้ความสำคัญกับผู้ที่เสพยาสูบทุกคนว่าเป็นผู้ป่วย ต้องให้ความสำคัญกับการถามผู้ป่วยทุกรายว่า มีการเสพยาสูบหรือไม่ ถ้ามีต้องชักชวนให้ผู้ป่วยเลิกทันทีโดยใช้เทคนิคการให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางแล้วค้นหาแรงจูงใจในการเลิกที่จำเพาะกับผู้ป่วยแต่ละราย หลังจากทราบข้อมูลแล้วต้องมีการบันทึกข้อมูลลงในเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลทุกครั้งเพื่อติดตามผลในระยะยาวและในการบริบาลทางเภสัชกรรมต้องนำโรคเสพยาสูบมาเป็นหนึ่งในรายการปัญหา (problem list) ของผู้ป่วยเสมอ
คำสำคัญ
โรคเสพยาสูบ การบำบัดในร้านยา Tobacco Dependence