บทความวิชาการ
การนำส่งยาสู่ระบบทางเดินหายใจ (Drug Delivery To Respiratory Systems)
ชื่อบทความ การนำส่งยาสู่ระบบทางเดินหายใจ (Drug Delivery To Respiratory Systems)
ผู้เขียนบทความ ดร. ภญ. นฤมล ช่างสาน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-1-000-001-12-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 05 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 04 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันนักวิจัยมีความสนใจในการพัฒนาตำรับยาเพื่อนำส่งยาสู่ทางเดินหายใจเพื่อให้ออกฤทธิ์เฉพาะที่และออกฤทธิ์ทั่วร่างกายมากขึ้น บทความนี้กล่าวถึงลักษณะโครงสร้างของทางเดินหายใจที่เหมาะสมในการบริหารยา รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของตำรับ เช่นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกาะติดของอนุภาคบริเวณต่างๆภายในปอด ระบบการกำจัดอนุภาคแปลกปลอมที่เข้าสู่ทางเดินหายใจ ข้อดีและข้อเสียของระบบอุปกรณ์ชนิดต่างๆที่ใช้นำส่งยาสู่ทางเดินหายใจ หลักการในการออกแบบสูตรตำรับที่มุ่งหวังผลการออกฤทธิ์เฉพาะที่และออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย และอนุภาคตัวพาชนิดควบคุมการปลดปล่อยสำหรับสูตรตำรับยาแอโรโซล
คำสำคัญ
ระบบการนำส่งยา ทางเดินหายใจ ยาสูดพ่น แอโรโซล