บทความวิชาการ
Drug-Induced Lupus
ชื่อบทความ Drug-Induced Lupus
ผู้เขียนบทความ ภก.ปริญญา ปั้นพล
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-1-000-007-11-2560
ผู้ผลิตบทความ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 พ.ย. 2560
วันที่หมดอายุ 29 พ.ย. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคลูปัส (Lupus) หรือโรค systemic lupus erythematosus หรือที่เราเรียกว่าโรค SLE เป็นโรคภูมิต้านทานตนเองหรือ autoimmune คือ ระบบภูมิต้านทานของร่างกายมีการทำงานที่เปลี่ยนไป จากที่ปกติระบบภูมิต้านทานของร่างกายจะไปทำลายสารหรือเซลล์แปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย แต่กลับไปทำลายเซลล์ของร่างกายเอง ซึ่งสามารถเกิดได้ในทุกอวัยวะ ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของอวัยวะนั้น ๆ โรคลูปัสเกิดได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุหนึ่งคือเกิดจากยา หรือที่เรียกว่า Drug-induced lupus (DIL) หรือ Drug-induced lupus erythematosus (DILE) โดยในปัจจุบันมีอย่างน้อย 80 ชนิดที่ได้รับการระบุแล้ว2 ว่าเป็นสาเหตุให้เกิดโรคลูปัส โดยจะต้องได้รับหรือสัมผัสยาดังกล่าวมาเป็นเวลานาน ในปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงในการการวินิจฉัย DIL โดยทั่วไปจะอาศัยลักษณะทางคลินิกที่ปรากฏให้เห็น ประวัติของโรค ระยะเริ่มอาการของโรค และดูความสัมพันธ์กับยาที่ได้รับอยู่ การรักษาจะทำโดยหยุดยาที่เป็นสาเหตุ และรักษาบรรเทาอาการต่าง ๆ ของผู้ป่วยให้อาการดีขึ้น32 หากผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยากลุ่มใหม่ ๆ ที่มีกลไกการออกฤทธิ์เปลี่ยนแปลงการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีแนวโน้มทำให้เกิด DIL ควรมีการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด
คำสำคัญ
Drug-induced lupus, DIL, Drug-induced lupus erythematosus, DILE, systemic lupus erythematosus, SLE,