บทความวิชาการ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ phospholipids ในการรักษาภาวะไขมันพอกตับ
ชื่อบทความ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ phospholipids ในการรักษาภาวะไขมันพอกตับ
ผู้เขียนบทความ ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-008-12-2560
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 28 พ.ย. 2560
วันที่หมดอายุ 27 พ.ย. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะไขมันพอกตับ หรือ fatty liver disease เป็นภาวะที่พบการสะสมของไขมันแทรกอยู่ในเนื้อเยื่อตับ ซึ่งเป็นโรคตับที่พบบ่อยในประชากรทั่วไปและเป็นความท้าทายในการดูแลรักษาเนื่องจากมีพยาธิกำเนิดของโรคที่ซับซ้อน มีปัจจัยส่งเสริมหลายประการ และมีการดำเนินโรคอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยในระยะแรกมักไม่ปรากฏอาการผิดปกติใดๆ ทำให้ผู้ที่มีภาวะนี้ส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาล่าช้าจนเข้าสู่ระยะที่โรคมีความรุนแรงมากขึ้น ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการตรวจประเมินสุขภาพของตับซึ่งช่วยให้ตรวจพบความผิดปกติของตับได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และมีทางเลือกในการดูแลตับเพื่อชะลอไม่ให้โรคพัฒนาไปสู่ระยะรุนแรง การรักษาโดยใช้ phospholipids เป็นแนวทางหนึ่งที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับภาวะไขมันพอกตับ แนวทางการดูแลรักษา ตลอดจนข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ phospholipids รักษาภาวะดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์แก่เภสัชกรในการให้คำแนะนำและดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
1. พยาธิกำเนิด พยาธิสภาพ และแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับ 2. ประสิทธิภาพและความปลอดภัยขอ