บทความวิชาการ
ผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่ง ตอนที่ 2 พื้นฐานทางกายภาพที่มีผลต่อสีผิวและการประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่ง
ชื่อบทความ ผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่ง ตอนที่ 2 พื้นฐานทางกายภาพที่มีผลต่อสีผิวและการประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่ง
ผู้เขียนบทความ จารุภา วิโยชน์, Ph.D.
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-001-11-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 27 พ.ย. 2560
วันที่หมดอายุ 26 พ.ย. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่งทำได้โดยการวัดการเปลี่ยนแปลงของสีผิว โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการประเมินโดยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดสีผิวถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความผันแปรของค่าที่วัดได้จากผู้ประเมิน โดยใช้หลักการต่างๆ เช่น spectrophotometric และ tristimulus analysis เป็นต้น วิธีการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไวท์ เทนนิ่งที่เป็นมาตรฐานสากลนั้นยังไม่ปรากฏ ดังนั้นการออกแบบและพัฒนาวิธีการประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ผลการศึกษาที่ได้มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
คำสำคัญ
melanogenesis, melanocyte, keratinocyte, superficial arteriole, superficial venule