บทความวิชาการ
ไพโรเจนและการทดสอบ
ชื่อบทความ ไพโรเจนและการทดสอบ
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ.ธฤษิดา ปัญโญศักดิ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-1-000-003-11-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 24 พ.ย. 2560
วันที่หมดอายุ 23 พ.ย. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ไพโรเจน คือ สารที่ก่อให้เกิดอาการไข้จากยาฉีดซึ่งมักพบในน้ำที่ใช้ละลายตัวยา ไพโรเจนที่เป็นชิ้นส่วนของผนังเซลล์แบคทีเรีย (endotoxin pyrogen) ในแบคทีเรียแกรมบวก และในแกรมลบซึ่งในแกรมลบทำให้เกิดความรุนแรงของการก่อไข้สูงกว่าซึ่งละลายน้ำได้ดีในน้ำที่ใช้เตรียมยาฉีดจึงต้องมีการทดสอบหาไพโรเจนได้ 2 แบบ คือการทดสอบโดยใช้กระต่าย ซึ่งพบข้อจำกัดและราคาค่อนข้างสูงจึงเพิ่มขีดจำกัดของการทดสอบไพโรเจนโดยใช้ การทดสอบโดยใช้ LAL ซึ่งสกัดน้ำยาทดสอบได้มาจาก อะมีโบไซต์ไลเซต ของแมงดาทะเล จนถึงปัจจุบัน
คำสำคัญ
Pyrogen, Endotoxin, Gram negative bacteria, LAL test