บทความวิชาการ
การเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดและการให้คำแนะนำ
ชื่อบทความ การเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดและการให้คำแนะนำ
ผู้เขียนบทความ ภญ. หทัยชนก ขาวสุข
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-1-000-006-11-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 07 พ.ย. 2560
วันที่หมดอายุ 06 พ.ย. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
อัตราการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจในสหรัฐอเมริกายังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่คุมกำเนิด ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นเดียวกัน โดยมักพบในช่วงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ปัญหาที่ตามมาจะส่งผลต่อการศึกษา ปัญหาสุขภาพจิต และส่งผลถึงการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยได้ จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันได้โดยการแนะนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงตั้งครรภ์เลือกใช้การคุมกำเนิดที่เหมาะสม ถูกต้องและสม่ำเสมอ การคุมกำเนิดที่คนส่วนใหญ่รู้จักคือการใช้ถุงยางอนามัยและยาเม็ดคุมกำเนิด ซึ่งเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่เข้าถึงได้ง่ายแต่ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากมีโอกาสที่จะใช้ไม่ถูกต้อง หรือขาดความสม่ำเสมอในการใช้ เช่น การลืมทานยาคุมกำเนิด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดได้ นอกจากนี้ยังมีวิธีการคุมกำเนิดประเภทกึ่งถาวรและแบบถาวรให้เลือกใช้หลายวิธี เช่น การฝังยาคุมกำเนิดหรือการทำหมัน ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ถุงยางอนามัยและการกินยาคุมกำเนิด แต่ไม่เป็นที่นิยมมากนักเนื่องจากบริบททางสังคมของประเทศไทยที่อาจยังไม่ค่อยยอมรับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน ดังนั้นวิธีการจัดการเกี่ยวกับการคุมกำเนิดจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดนั้นๆให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งเป็นหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้
คำสำคัญ
การคุมกำเนิด, ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม, การลืมรับประทานยาคุมกำเนิด