บทความวิชาการ
การใช้ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน
ชื่อบทความ การใช้ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน
ผู้เขียนบทความ รศ. ดร. ภญ. สิริพร บูรพาเดชะ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-006-10-2560
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 07 พ.ย. 2560
วันที่หมดอายุ 06 พ.ย. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเกือบทุกประเทศ ทำให้คาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรที่มีจำกัด และอาจไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากรที่มากเกินไป จึงมีนโยบายที่จะควบคุมจำนวนประชากรด้วยวิธีการคุมกำเนิด หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยรณรงค์และส่งเสริมการคุมกำเนิด ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน (ยาคุมกำเนิด) เริ่มมีการใช้เมื่อกว่า 50 ปีที่ผ่านมาและใช้กันกว้างขวางทั่วโลก เนื่องจากป้องกันการตั้งครรภ์ได้ผลดี ใช้สะดวก และเป็นวิธีชั่วคราว จำนวนผู้ใช้ยาคุมกำเนิดมีประมาณร้อยละ 10-30 ของสตรีวัยเจริญพันธุ์ นอกจากนี้สตรีที่ไม่พร้อมในการมีบุตร จำเป็นต้องพึ่งยาคุมกำเนิด ซึ่งอาจจะใช้ยาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวัยเจริญพันธุ์ แม้ว่ายาคุมกำเนิดจะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ และให้ประโยชน์ด้านอื่น แต่ยาคุมกำเนิดก็อาจมีผลเสียต่อสุขภาพด้วย ดังนั้นผู้ที่จะเลือกใช้หรือใช้ยาจึงควรมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย ในเบื้องต้นควรทบทวนเรื่องรอบประจำเดือน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญหนึ่งเพื่อสร้างความเข้าใจการใช้ยาคุมกำเนิด
คำสำคัญ
1. รู้และเข้าใจรอบประจำเดือนและตัวยาที่ใช้คุมกำเนิด 2 .เลือกและใช้ยาคุมกำเนิดได้เหมาะสม