บทความวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ผลิตจากศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย
ชื่อบทความ ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ผลิตจากศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย
ผู้เขียนบทความ นท.พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์
สถาบันหลัก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5001-1-000-001-11-2560
ผู้ผลิตบทความ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 03 พ.ย. 2560
วันที่หมดอายุ 02 พ.ย. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สภากาชาดไทยได้จัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาขึ้น ที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ ยาจากพลาสมาได้ 3 ชนิด คือ ALBUMIN 20 TRCS (HUMAN ALBUMIN 20%) ขนาดบรรจุขวดละ 50 mL และ 100 mL IMMUNOGLOBULIN 5 TRCS (HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN for Intravenous Administration 5%) ขนาดบรรจุขวดละ 50 mL และ 100 mL และ FACTOR VIII TRCS (HUMAN COAGULATION FACTOR VIII) ขนาด บรรจุ 250 IU/vial และ 500 IU/vial โดยเริ่มต้นทดลองผลิตใน ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559 และจะผลิตเพื่อการจำหน่ายในปี พ.ศ. 2560 กำลังการผลิตสูงสุดของโรงงานคือ 200,000 ลิตร ของพลาสมาต่อปี แต่ในระยะเริ่มต้น 1-2 ปีแรก จะผลิตในปริมาณ 81,000 ลิตรของพลาสมาต่อปี เพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วย ในประเทศได้จำนวนหนึ่ง คือ แอลบูมิน สามารถรองรับความ ต้องการได้ประมาณร้อยละ 70 สำหรับ Factor VIII ประมาณ ร้อยละ 30-50 ส่วน Intravenous immunoglobulin หรือ IVIG สามารถผลิตได้มากกว่าความต้องการของการใช้ตามข้อบ่งชี้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพให้เบิกใช้ผลิตภัณฑ์ในการรักษาได้ ในปัจจุบัน สภากาชาดไทยได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานภาคีอีก 4 หน่วยงาน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนให้โครงการจัดตั้งศูนย์ผลิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาดำเนินไปสู่ความสำเร็จ ได้แก่ สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม
คำสำคัญ