บทความวิชาการ
Pharmacotherapy to delaying progression of chronic kidney disease เภสัชบำบัดเพื่อการชะลอการเสื่อมของโรคไตเรื้อรัง
ชื่อบทความ Pharmacotherapy to delaying progression of chronic kidney disease เภสัชบำบัดเพื่อการชะลอการเสื่อมของโรคไตเรื้อรัง
ผู้เขียนบทความ อ. ภญ. สุธาบดี ม่วงมี
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-008-10-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 25 ต.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 24 ต.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease; CKD) มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก(1) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการดำเนินโรคเข้าสู่โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายและจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต หรือการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ซึ่งเป็นการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลง และเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิต(2, 3) บทความนี้กล่าวถึงแนวทางในการชะลอการเสื่อมของโรคไตเรื้อรัง การเลือกใช้ยารักษาได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการให้คำแนะนำ ความรู้ข้อควรปฏิบัติในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคไตเรื้อรังแก่ผู้ป่วย เพื่อการชะลอการเสื่อมของไตให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ บรรลุเป้าหมายของการรักษา และผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คำสำคัญ
pharmacotherapy, delaying progression, chronic kidney disease