บทความวิชาการ
สมุนไพรเจียวกู่หลานกับฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด
ชื่อบทความ สมุนไพรเจียวกู่หลานกับฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.วริษา พงศ์เรขนานนท์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-1-000-003-10-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 24 ต.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 23 ต.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สมุนไพรเจียวกู่หลาน หรือ ปัญจขันธ์ เป็นสมุนไพรจีนที่มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในเลือด การศึกษาทั้งในหลอดทดลอง ในสัตว์ทดลอง และในมนุษย์ พบว่าสารสกัดจากสมุนไพรนี้มีฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคเบาหวานผ่านทางหลายกลไก เช่น การยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวกับกระบวนการเมทาบอลิซึมของกลูโคส การกระตุ้นการหลั่งอินซูลิน การเพิ่มความไวต่ออินซูลิน เป็นต้น และยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่คาดว่ามีความเกี่ยวข้องกับการรักษาภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ซึ่งสารองค์ประกอบสำคัญที่ออกฤทธิ์ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสารกลุ่มซาโปนิน ซึ่งพบเป็นองค์ประกอบหลักในสมุนไพรเจียวกู่หลาน นอกจากนี้การทดลองทางคลินิกในมนุษย์พบว่าสารสกัดด้วยน้ำจากเจียวกู่หลานสามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้และไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ อย่างไรก็ตามงานวิจัยในมนุษย์มีข้อจำกัดหลายประการโดยเฉพาะเรื่องจำนวนผู้ป่วยในงานวิจัยและระยะเวลาในการใช้ที่เป็นแบบระยะสั้น ซึ่งยังมีความจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยในคนจำนวนมากขึ้นและมีการติดตามความปลอดภัยในระยะยาวเพื่อประเมินความปลอดภัยในการใช้ นอกจากนี้รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันในท้องตลาดเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อต้องการแนะนำผู้ป่วยหรือผู้สนใจที่จะใช้สมุนไพรเจียวกู่หลาน เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย มีมาตรฐานและวิธีการผลิตต่างกัน และแตกต่างจากที่ใช้ในงานวิจัยด้วย ดังนั้นจึงควรใช้สมุนไพรอย่างระมัดระวังและใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
คำสำคัญ
เจียวกู่หลาน ปัญจขันธ์ ลดระดับน้ำตาลในเลือด โรคเบาหวาน