บทความวิชาการ
มาตรการทางกฎหมายสำหรับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (Legal Measures for Health Consumer Protection)
ชื่อบทความ มาตรการทางกฎหมายสำหรับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (Legal Measures for Health Consumer Protection)
ผู้เขียนบทความ ระพีพรรณ ฉลองสุข
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-004-12-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 30 พ.ย. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายสำหรับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร กำหนดมาตรฐาน การต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ ไปจนถึงการควบคุมการผูกขาดทางการค้า ทั้งนี้มาตรการเหล่านี้ตั้งอยู่บนหลักการที่สำคัญ 2 ประการ คือ 1) หลักการป้องกันความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า-บริการระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค 2) หลักการป้องกันการผูกขาดทางการค้า นอกจากนี้ด้วยการบริโภคหรือไม่บริโภคสินค้า-บริการด้านสุขภาพที่มีผลกระทบต่อคนอื่น ๆ จึงทำให้มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคมีลักษณะที่แตกต่างจากสินค้าอื่น ๆ เช่น การบริการรักษาพยาบาลเป็นบริการที่ประชาชนมีสิทธิที่จะเลือกใช้บริการได้ด้วยตนเอง แต่ในกรณีที่เกิดโรคติดต่อร้ายแรง ผู้ที่สัมผัสโรคติดต่อร้ายแรงจะถูกบังคับให้เข้ารับการตรวจรักษาโดยที่ไม่มีสิทธิปฏิเสธ อย่างไรก็ดีการคุ้มครองผู้บริโภคที่สมบูรณ์นอกจากผู้บริโภคต้องตระหนักรู้ในสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายแล้ว จึงต้องขึ้นกับความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ผู้ผลิต การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ศาลผู้บริโภค ตลอดจน องค์กรผู้บริโภคต่างๆ ในการประสานความร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎหมาย
คำสำคัญ
การคุ้มครองผู้บริโภค, สุขภาพ, กฎหมาย