บทความวิชาการ
สถิติพื้นฐานสำหรับการอ่านงานวิจัย
ชื่อบทความ สถิติพื้นฐานสำหรับการอ่านงานวิจัย
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.ดร ณัฐวุฒิ ลีลากนก
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-007-10-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 18 ต.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 17 ต.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือสถิติสำหรับใช้บรรยาย (descriptive statistics) ซึ่งใช้สำหรับบรรยายลักษณะของตัวอย่างหรือประชากร และสถิติสำหรับใช้อนุมาน (inferential statistics) ซึ่งใช้สำหรับประเมินโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะแตกต่างหรือไม่แตกต่างจากประชากร การใช้สถิติถูกประเภท และใช้อย่างเหมาะสมกับประเภทของข้อมูลหรือรูปแบบการทดลอง จะช่วยให้งานวิจัยตอบคำถามงานวิจัยได้ เภสัชกรถือเป็นวิชาชีพที่ต้องก้าวทันความรู้ใหม่ ๆ จึงต้องอ่านและประเมินงานวิจัยอยู่ตลอดเวลา การเข้าใจสถิติจะช่วยให้อ่านงานวิจัยได้ง่ายขึ้น และสามารถประเมินความน่าเชื่อของงานวิจัยได้
คำสำคัญ