บทความวิชาการ
การเกิดภาวะเลือดออกที่สัมพันธ์กับการใช้ยากลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)
ชื่อบทความ การเกิดภาวะเลือดออกที่สัมพันธ์กับการใช้ยากลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)
ผู้เขียนบทความ อ. ภก. กันต์ แดงสืบตระกูล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-003-09-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 04 ก.ย. 2560
วันที่หมดอายุ 03 ก.ย. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันยากลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors หรือ SSRIs เช่น fluoxetine (Prozac®), fluvoxamine (Luvox®), citalopram (Celexa®), escitalopram (Lexapro®), sertraline (Zoloft®), paroxetine (Paxil®) เป็นยาทางจิตเวชที่มีคำสั่งใช้บ่อยครั้ง สืบเนื่องมาจากความรู้ทางพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์มีความเกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทซีโรโทนิน (serotonin; 5-HT) อาทิเช่น โรคซึมเศร้า ตื่นตระหนก หรือวิตกกังวล เป็นต้น1, 2 นอกจาก serotonin จะมีบทบาทต่อระบบประสาทส่วนกลางแล้ว ยังมีบทบาทต่อระบบอื่นในร่างกาย เช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด3 โดยบทบาทอื่นดังที่กล่าวมาสามารถก่อให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ตามมาได้ โดยอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการได้รับยากลุ่ม SSRIs ที่จะกล่าวในบทความนี้คือภาวะเลือดออกซึ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่มักถูกมองข้ามในทางปฏิบัติ
คำสำคัญ
selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)