บทความวิชาการ
GOLD guideline 2017 for COPD Management
ชื่อบทความ GOLD guideline 2017 for COPD Management
ผู้เขียนบทความ ภญ.ปิยวรรณ เหลืองจิรโณทัย และ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-1-000-004-09-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 21 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 20 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มักจะถูกมองว่าเป็นโรคที่ผู้ป่วยไปแสวงหามาเองโดยการสูบบุหรี่ เป็นโรคที่หลอดลมอุดกั้นที่ไม่ตอบสนองต่อการให้ยาขยายหลอดลม (irreversible airway obstruction) และเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ ทำให้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร แต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้เราเข้าใจโรคมากขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการรักษาโรค ไม่ใช่จะรักษาเพียงบรรเทาอาการอย่างเดิม แต่จะมุ่งรักษาอาการในปัจจุบันให้บรรเทาลง และป้องกันผลเสียของการรักษาไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การป้องกันการกำเริบของโรคเป็นต้น ซึ่งจะยังผลให้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้รับการรักษาที่ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก The Global Initiative for Obstructive Lung Disease (GOLD) เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ซึ่งล่าสุด ได้ออก Guideline สำหรับการดูแลผู้ป่วยโรค COPD ได้แก่ GOLD Guideline 2017 ในเดือน พฤศจิกายน ปี 2016 ที่ผ่านมานี้เอง สำหรับบทความฉบับนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของ GOLD Guideline 2017 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก GOLD Guideline 2011 และการนำไปใช้ในทางคลินิก
คำสำคัญ
COPD Management