บทความวิชาการ
ยาลดน้ำหนักสูตรผสม naltrexone/bupropion
ชื่อบทความ ยาลดน้ำหนักสูตรผสม naltrexone/bupropion
ผู้เขียนบทความ รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล, ภญ.ปริยา สิทธิชัยสวัสดิ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-1-000-007-09-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 02 ก.ย. 2560
วันที่หมดอายุ 01 ก.ย. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาสูตรผสม naltrexone/bupropion เป็นยาทางเลือกใหม่สำหรับใช้ในการลดน้ำหนัก ที่ออกฤทธิ์ผ่าน 2 กลไกสมมติฐานหลัก ได้แก่ hypothalamic melanocortin system และ reward system (mesocorticolimbic dopamine system) ส่งผลลดความอยากอาหารและช่วยปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารได้ จากการศึกษาทางคลินิกด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ naltrexone/bupropion เมื่อใช้ร่วมกับการควบคุมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ในผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 30 kg/m2 หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 27 kg/m2 ที่มีโรคร่วม (ได้แก่ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคไขมันในเลือดผิดปกติ หรือโรคความดันโลหิตสูง) โดยติดตามผลเป็นเวลา 56 สัปดาห์ พบว่า naltrexone/bupropion เมื่อให้ในขนาด 32/360 มิลลิกรัม/วัน ทำให้น้ำหนักตัวลดลงอย่างน้อย 5% จากน้ำหนักตัวเดิมมากกว่ากลุ่มยาหลอก และยังมีผลลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด และ เส้นรอบเอวได้ อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย ได้แก่ คลื่นไส้ ปวดศีรษะ ท้องผูก/ท้องเสีย เวียนศีรษะ อาเจียน และปากแห้ง และไม่มีผลเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าหรือการคิดฆ่าตัวตาย
คำสำคัญ
naltrexone/bupropion, ลดความอยากอาหาร, การลดน้ำหนัก