บทความวิชาการ
เภสัชวิทยาและผลด้านเภสัชบำบัดของยา nivolumab ในการรักษาผู้ป่วย lung cancer
ชื่อบทความ เภสัชวิทยาและผลด้านเภสัชบำบัดของยา nivolumab ในการรักษาผู้ป่วย lung cancer
ผู้เขียนบทความ ภก. ธาราธีร์ ศรีจันทร์, Mr. Shi Shaohua
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-006-09-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ก.ย. 2560
วันที่หมดอายุ 31 ส.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคมะเร็งปอดยังเป็นภัยคุกคามสุขภาพของประชาชนทั่วโลก และเมื่อระยะโรคของผู้ป่วยกำเริบมาถึงขั้นที่ 3 และ 4 วิธีการรักษาที่เป็น first-line therapy ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ platinum-based chemotherapy และเมื่อวิธีการรักษาอันแรกใช้ไม่ได้ผล ผู้ป่วยควรได้รับ second-line therapy ซึ่งยาที่นิยมใช้ในตอนนี้คือ docetaxel อย่างไรก็ตาม docetaxel ให้ประสิทธิภาพในการรักษาที่ยังไม่ชัดเจน และยาดังกล่าวยังทำให้ผู้ป่วยเกิด adverse events ในอัตราสูง ดังนั้นการพัฒนายาใหม่จึงมีความสำคัญ ยากลุ่มใหม่ที่กำลังเป็นจุดสนใจเนื่องจากยากลุ่มนี้ให้ผลดีในการรักษาผู้ป่วย melanoma, lung cancer และ renal cancer คือยากลุ่ม programmed cell death protein 1 inhibitors (PD-1 inhibitors) ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ใช้รักษาโรคมะเร็งครั้งแรกในปี 2014 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยยาที่ได้รับการอนุมัติในปีนั้น ได้แก่ nivolumab และ pembrolizumab ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์ด้วยการจับกับ programmed cell death receptor 1 (PD-1 receptor) ซึ่งอยู่บน T-cell แล้วขัดขวางการทำงานของ programmed cell death ligands (PD-L) ซึ่งเป็นกลไกที่เซลล์มะเร็งบางชนิดใช้ในการหลีกเลี่ยงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน จากการทบทวนรายงานการวิจัยพบว่า nivolumab ในกรณีที่ใช้เป็น second-line therapy สารมารถยืดชีวิตผู้ป่วยโรค non-small-cell lung cancer ทั้งชนิดที่เป็น non-squamous และ squamous cell cancer ส่วนการศึกษาการใช้ยา nivolumab ในการรักษาผู้ป่วย small-cell lung cancer นั้นยังอยู่ในระหว่างการทดลอง และผลเบื้องต้นพบว่าการรักษาให้ผลดีขึ้นเมื่อให้ nivolumab ร่วมกับ ipilimumab ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ขั้นรุนแรงที่เกิดจาก nivoluman ที่พบบ่อย ประกอบด้วย skin rash, fatigue, nausea และ diarrhea
คำสำคัญ