บทความวิชาการ
ยาต้านมะเร็งจากทะเล
ชื่อบทความ ยาต้านมะเร็งจากทะเล
ผู้เขียนบทความ อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศิริพร กิตติวิสุทธิ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-1-000-007-08-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 18 ส.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 17 ส.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเลเป็นแหล่งที่มาของการค้นพบยาใหม่หลายชนิด เนื่องจากโครงสร้างที่แปลกใหม่แตกต่างจากสารที่พบในสิ่งมีชีวิตบนบกและมีประสิทธิผลการออกฤทธิ์ที่ค่อนข้างแรง พร้อมทั้งมีกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมานี้ได้มีรายงานเกี่ยวกับการค้นพบสารใหม่จากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเลและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็ง โดยปัจจุบันมียาต้านมะเร็งจากทะเลได้รับการรับรองให้ใช้รักษาทางคลินิกรวม 4 ชนิด ได้แก่ cytarabine, trabectedin, eribulin mesylate และ brentuximab vedotin นอกจากนี้ยังมีสารจากทะเลที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งอีกหลายชนิดที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างทางเคมี และรูปแบบยาเตรียม รวมถึงการศึกษาทางคลินิกเพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยก่อนนำมาใช้ในการรักษาต่อไป
คำสำคัญ
ยาต้านมะเร็ง ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ ฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง