บทความวิชาการ
(วารสารยาน่ารู้) แนวทางปฎิบัติในการใช้ยาต้านอาเจียน ในการป้องกันอาการอาเจียนจากยาเคมีบำบัด (Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting,CINV)
ชื่อบทความ (วารสารยาน่ารู้) แนวทางปฎิบัติในการใช้ยาต้านอาเจียน ในการป้องกันอาการอาเจียนจากยาเคมีบำบัด (Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting,CINV)
ผู้เขียนบทความ ภญ.ดร.วริสรา ปาริชาติกานนท์
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-003-07-2560
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ก.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 30 มิ.ย. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทนำ อาการอาเจียนจากยาเคมีบำบัด (Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting หรือ CINV) เป็นผลข้างเคียงสำคัญที่พบจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ซึ่งส่งผลกระทบที่ร้ายแรงอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด และเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การปรับลดขนาดยาและถอนตัวออกจากการรักษาของผู้ป่วย ในปัจจุบัน การพัฒนายาต้านอาเจียนชนิดใหม่ๆและการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติทางคลินิกมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาการอาเจียนจากยาเคมีบำบัด1,2 และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติภายหลังจากการเข้ารับการรักษามากขึ้น3,4 จึงส่งเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่จำเป็นต้องได้รับยาเคมีบำบัด เนื่องจากสามารถควบคุมอาการนี้ได้และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในที่สุด
คำสำคัญ
วิธีสมัครสมาชิก
ทางเว็บไซค์ www.thaipharma.net