บทความวิชาการ
การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมในผู้สูงอายุ
ชื่อบทความ การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมในผู้สูงอายุ
ผู้เขียนบทความ ภญ. ดร.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-004-08-2560
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 08 ส.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 07 ส.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการเพื่อให้กระดูกและฟันแข็งแรง รวมถึงทำให้การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ เป็นปกติ อาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์จากนม กุ้งแห้ง ปลาเล็กปลาน้อยที่สามารถรับประทานได้ทั้งตัว ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุอาจได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่เพียงพอจึงมีการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม ข้อควรคำนึงถึงเมื่อมีการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมมีหลักๆ 2 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชนิดเกลือแคลเซียม รูปแบบยา ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ และด้านผู้บริโภคหรือผู้ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม ได้แก่ สภาวะร่างกาย การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ในปัจจุบันที่มีโอกาสเกิดอันตรกิริยากับแคลเซียม เป็นต้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความปลอดภัยจากการรับประทานแคลเซียมเสริมในผู้สูงอายุ
คำสำคัญ
1. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซึมแคลเซียม 2.อธิบายข้อควรคำนึงเมื่อมีการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมแคลเ