บทความวิชาการ
งานคุณภาพในงานประจำ ไม่ยากอย่างที่คิด
ชื่อบทความ งานคุณภาพในงานประจำ ไม่ยากอย่างที่คิด
ผู้เขียนบทความ ภญ.วณีนุช วราชุน
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-002-07-2560
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 07 ก.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 06 ก.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ชีวิตในยุคปัจจุบันที่ทุกคนอยู่ในความเร่งรีบ เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า รีบออกจากบ้านไปทำงาน เมื่อถึงที่ทำงานก็เจองานที่หลากหลายวุ่นวายแตกต่างกันออกไป และหากเราทำกิจวัตรต่างๆด้วยความเร่งรีบ ขาดสติอยู่กับปัจจุบัน จะส่งผลให้ผลลัพธ์ของงานเกิดความผิดพลาด คลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายที่วางไว้ได้ การทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของงานที่ดี นั่นหมายถึง การทำงานที่ได้ผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยไม่เกิดความผิดพลาด หรือเกิดความผิดพลาดค่อนข้างน้อยอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อลดความผิดพลาด คลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน หลายองค์กรในยุคปัจจุบันจึงตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญเรื่องคุณภาพของงานกันมากขึ้น
คำสำคัญ
งานคุณภาพ,12 กิจกรรมทบทวน, งานเภสัชกรรม