บทความวิชาการ
ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error) กับการใช้ประโยชน์ในระบบจัดการด้านยา
ชื่อบทความ ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error) กับการใช้ประโยชน์ในระบบจัดการด้านยา
ผู้เขียนบทความ ภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล และภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-001-07-2560
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 04 ก.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 03 ก.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในระบบการจัดการด้านยานั้น ข้อมูลที่เกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนทางด้านยา (Medication error) นับว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญและมีประโยชน์ในการประเมินด้านโครงสรางของการจัดบริการของระบบยา ซึ่งจากนิยามของความคลาดเคลื่อนทางยานั้นจะพบว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการให้บริการแก่ผู้ป่วยด้านยาโดยตรง ตั้งแต่การสั่งใช้ยา การจ่ายยา การบริหารยา หรืออาจจะรวมถึงเป็นความล้มเหลวในกระบวนการรักษา หรือความผิดพลาดในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา ดังนั้นหากผู้ที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะเภสัชกรที่มีบทบาทสำคัญในระบบยา มีความเข้าใจในคำนิยาม ลักษณะความสำคัญ และรู้จักรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ ส่งผลทำให้เกิดการสื่อสารให้แก่ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถนำข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยานี้ไปวางแผน หรือกำหนดแนวทางร่วมกันในการจัดการเชิงระบบในเหตุการณ์ที่ป้องกันได้ และเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยจากการใช้ยามากขึ้น
คำสำคัญ
Medication error, ความคลาดเคลื่อนทางยา, ระบบจัดการด้านยา