บทความวิชาการ
การเทียบประสานรายการยาและความคลาดเคลื่อนเหตุใช้ยา (Medication Reconciliation and Medication Errors)
ชื่อบทความ การเทียบประสานรายการยาและความคลาดเคลื่อนเหตุใช้ยา (Medication Reconciliation and Medication Errors)
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-1-000-004-06-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 20 มิ.ย. 2560
วันที่หมดอายุ 19 มิ.ย. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในขณะที่ผู้ป่วยเข้านอนรักษาในโรงพยาบาล (admission) ขณะย้ายไปหอผู้ป่วยอื่น (transfer) และเมื่อจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน (discharge) เป็นรอยต่อของการรักษาที่มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนเหตุใช้ยาที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย การเทียบประสานรายการยา (medication reconciliation) เป็นกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งประวัติการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ของผู้ป่วย จากจุดก่อนเข้ารักษา เพื่อลดความคลาดเคลื่อนเหตุใช้ยา ทำให้เกิดความต่อเนื่องของการรักษาและส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วย การเทียบประสานรายการยา เป็นหนึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หลักฐานเชิงประจักษ์แสดงว่าการเทียบประสานรายการยาในรอยต่อของการรักษาขณะแรกรับผู้ป่วยและเมื่อจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน ช่วยลดความคลาดเคลื่อนเหตุใช้ยาและอัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาลทั้งที่แผนกฉุกเฉินและการเข้ารักษาซ้ำอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาที่ป้องกันได้ ความคลาดเคลื่อนเหตุใช้ยา มีหลายลักษณะ การยึดหลัก 7 Rights + 1 Right และ 12 นิสัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีส่วนร่วมในกระบวนการเทียบประสานรายการยา จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนเหตุใช้ยาได้
คำสำคัญ
Medication reconciliation, Medication errors, Medication discrepancies,Adverse drug events