บทความวิชาการ
การนำส่งยาผ่านเยื่อเมือก (Mucosal Drug Delivery)
ชื่อบทความ การนำส่งยาผ่านเยื่อเมือก (Mucosal Drug Delivery)
ผู้เขียนบทความ อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงเกศินี เนตรสมบูรณ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-1-000-003-06-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 07 มิ.ย. 2560
วันที่หมดอายุ 06 มิ.ย. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ชั้นเมือก (mucus layer) เป็นตัวกีดขวางการดูดซึมยาซึ่งพบได้หลายบริเวณทั่วร่างกาย การพัฒนาระบบนำส่งยาที่มีสมบัติเพิ่มระยะเวลาในการอยู่บริเวณชั้นเมือกได้นานขึ้น หรือ สามารถแพร่ผ่านชั้นเมือกเพื่อเข้าใกล้เซลล์ที่อยู่ใต้ชั้นเมือกได้นั้น สามารถเพิ่มการดูดซึมของยาเข้าสู่ร่างกายและลดความถี่ในการให้ยาได้ การใช้ระบบนำส่งยาที่มีสมบัติเพิ่มระยะเวลาในการอยู่บริเวณชั้นเมือกมีประโยชน์สำหรับการนำส่งยาไปยังชั้นเมือกที่มีลักษณะบาง ในขณะที่การใช้ระบบนำส่งยาที่มีความสามารถในการแพร่ผ่านชั้นเมือก สามารถนำส่งยาที่มีสมบัติชอบไขมันให้เคลื่อนผ่านชั้นเมือกที่มีความหนาเพื่อเข้าใกล้กับบริเวณที่เกิดการดูดซึมยาได้ ดังนั้นการเลือกระบบนำส่งยาสู่เยื่อเมือกที่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของตัวยาสำคัญและลักษณะทางกายภาพของบริเวณที่ต้องการนำส่ง เช่น ความหนาของชั้นเมือก อัตราการหมุนเวียนของชั้นเมือก ความเป็นกรดด่าง เป็นต้น
คำสำคัญ
ชั้นเมือก, เมือก (mucus), การดูดซึมยา, ระบบนำส่งยา