บทความวิชาการ
ความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง
ชื่อบทความ ความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.อภิฤดี เหมะจุฑา
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-1-000-001-04-2560
ผู้ผลิตบทความ กองบริหารการสาธารณสุข
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 เม.ย. 2560
วันที่หมดอายุ 31 มี.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การมีศึกษาและรายงานเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนในการใช้ยากลุ่มที่เรียกว่ายาที่มีความเสี่ยงสูงนี้ แสดงให้เห็นโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ป่วยที่มีความรุนแรง ทั้งอันตรายต่อผู้ป่วยถาวร จนเกือบถึงแก่ชีวิต หรือถึงแก่ชีวิต และมีอัตราการเกิดที่น่าเป็นห่วง ประเด็นสำคัญของการจัดการเรื่องยาที่มีความเสี่ยงสูงหรือยาที่ต้องระวังยิ่ง ไม่ว่าจะกำหนดตามนิยามขององค์กรใด (ซึ่งในที่นี้จะใช้รวม ๆ กันในความหมายของยาที่มีความเสี่ยงสูง) คือการพัฒนาวิธีที่กำหนดขึ้นเพื่อหวังว่าจะประกันความปลอดภัยตามขีดความสามารถของการลดโอกาสเสี่ยงอันตรายกับยาที่มีความเสี่ยงสูงต่อผู้ป่วย ควรต้องมีการปฏิบัติที่มีมาตรการที่เข้มงวดรัดกุม เชื่อมโยงทั้งระบบยา อันเกี่ยวข้องกับกระบวนการ และฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จำเป็นต้องดำเนินการให้มีแนวทางอันเป็นข้อตกลงร่วมกันที่จะเพิ่มความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยาที่มีความเสี่ยงสูงนี้
คำสำคัญ