บทความวิชาการ
Amiodarone: Adverse Drug Reactions and Monitoring in Atrial Fibrillation
ชื่อบทความ Amiodarone: Adverse Drug Reactions and Monitoring in Atrial Fibrillation
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-1-000-002-03-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 31 มี.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 30 มี.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยา amiodarone เป็นยาต้านภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะกลุ่ม III ที่มีประสิทธิภาพดีในหลายข้อบ่งใช้ในผู้ป่วยภาวะ AF อย่างไรก็ตาม amiodarone เป็นยาที่มีเภสัชจลนศาสตร์ค่อนข้างซับซ้อน และพบผลไม่พึงประสงค์จากความเป็นพิษต่อของยา amiodarone ต่ออวัยวะต่างๆ ได้หลายระบบ เช่น ปอด ไทรอยด์ ตา ผิวหนัง ระบบประสาท โดยพบผลไม่พึงประสงค์ต่างๆ ได้มากขึ้นเมื่อใช้ยาในขนาดสูงหรือเป็นเวลานาน นอกจากนี้ amiodarone ยังมีอันตรกิริยากับยาอื่นๆ ที่เป็น substrate ของ CYP3A4 และ P-glycoprotein ได้ ดังนั้น แนวปฏิบัติจึงแนะนำ amiodarone เป็นยาที่ควรเลือกใช้เป็นอันดับรองเมื่อไม่สามารถเลือกใช้ยาอื่นๆ ได้แล้ว เมื่อผู้ป่วยได้รับยา amiodarone ควรจะต้องมีการตรวจติดตามทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยา โดยอาจพิจารณาหยุดยาและเลือกการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆ หากพบว่ายา amiodarone ไม่มีประสิทธิภาพหรือก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงต่อผู้ป่วย
คำสำคัญ
Amiodarone; Atrial fibrillation; Adverse Drug Reactions; Monitoring