บทความวิชาการ
ชื่อบทความ ตัววัดทางเภสัชระบาดวิทยา (Measures in pharmacoepidemiology)
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภก. ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล และ ภก.ณัฐปฎล นุชสุข
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-003-12-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 15 ก.ย. 2559
วันที่หมดอายุ 14 ก.ย. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ตัววัดทางเภสัชระบาดวิทยามีอยู่ 2 แบบหลัก ๆ ได้แก่ อุบัติการณ์ซึ่งจะทาการวัดจานวนผู้ป่วยรายใหม่เปรียบเทียบกับประชากรที่มีความเสี่ยงแต่ไม่เคยเป็นโรคมาก่อน ในขณะที่ความชุกจะทาการวัดจานวนผู้ป่วยที่มี ณ จุดหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยจะรวมทั้งผู้ป่วยรายใหม่และรายเดิม เปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมด ณ ช่วงเวลานั้น จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้นจะทาให้ผู้อ่านงานวิจัยทางเภสัชระบาดวิทยา มีความรู้ความเข้าใจในตัววัดหรือหน่วยวัดทางระบาดวิทยามากขึ้น อันจะทาให้ผู้อ่านงานวิจัยสามารถอ่านงานวิจัยทางระบาดวิทยาได้ถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น
คำสำคัญ
Measures in pharmacoepidemiology