บทความวิชาการ
ทบทวนการใช้ยา lenvatinib ในการรักษาโรคมะเร็ง (Review lenvatinib in cancer treatment)
ชื่อบทความ ทบทวนการใช้ยา lenvatinib ในการรักษาโรคมะเร็ง (Review lenvatinib in cancer treatment)
ผู้เขียนบทความ มานิตย์ แซ่เตียว
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-1-000-001-03-2567
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 07 มี.ค. 2567
วันที่หมดอายุ 06 มี.ค. 2568
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยากลุ่ม Tyrosine Kinase Inhibitors (TKIs) เป็นยามุ่งเป้า (targeted therapy) ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการส่งสัญญาณภายในเซลล์มะเร็ง ผ่านการยับยั้งเอนไซม์ tyrosine kinase ซึ่งควบคุมการทำงานและกิจกรรมของเซลล์ทั้งการแบ่งตัวและการสร้างหลอดเลือดใหม่ (angiogenesis) Lenvatinib เป็นยากลุ่ม multitargeted TKIs ที่ได้รับการรับรองจาก U.S. Food and Drug Administration (U.S. FDA) ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2015 ให้ใช้เป็นยาเดี่ยว (monotherapy) ในผู้ป่วย locally recurrent or metastatic, progressive, radioactive iodine refractory differentiated thyroid cancer (US FDA 2015) หลังจากนั้นได้มีการศึกษาเพิ่มเติมและได้รับการรับรองให้ใช้ในการรักษามะเร็งชนิดอื่น ทั้งการใช้เป็นยาเดี่ยวและการใช้ร่วมกับยารักษามะเร็งกลุ่มอื่น ในประเทศไทยยา lenvatinib ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปี พ.ศ. 2559
คำสำคัญ
lenvatinib, cancer treatment, TKIs, targeted therapy